Stringo 550 PLUS HP 4WM

The Stringo Four-Wheel Vehicle Moving Solution